Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv m 08.09.2010 nr 69
Akt viitab
 
Tvk o 10.12.2009 nr 242
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna uuringute infossteemi phimrus
Tallinna Linnavalitsus 19.12.2019 mrus number 35 [RT IV, 28.12.2019, 1]
Justumine:31.12.2019
Redaktsiooni kehtivus:31.12.2019 - ... [RT IV, 28.12.2019, 1]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MRUS

Tallinn 19. detsember 2019 nr 35

Tallinna uuringute infossteemi phimrus

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 6 lg 3 p 2 ja 30 lg 1 p 2 alusel ja koosklas avaliku teabe seaduse 28 lg 1 p-ga 18 ja 435 lg-ga 1 ning Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2009 otsuse nr 242 „Tallinna uuringute infossteemi asutamine“ p-ga 5.

1. peatkk
LDSTTED

1. Reguleerimisala

Mrusega kehtestatakse Tallinna uuringute infossteemi (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise ja andmekogu haldamise kord.

2. Terminid

Mruses kasutatakse termineid jrgmises thenduses:

1) uuring - ametiasutuse tehtud, tellitud vi kavandatav uuring vi anals avaliku teabe seaduse thenduses. Uuringuks ei loeta phjendatud juhtudel asutusesiseselt adresseeritud dokumente, niteks arvamusi, teateid, memosid, iendeid ja nuandeid;

2) kavandatav uuring - uuring, mida on ametiasutuses otsustatud tegema hakata vi tellida vi mis on vetud ametiasutuse t- vi tegevusplaani;

3) Raestipendiumi saaja uurimist - Raestipendiumi saanud magistrandi vi doktorandi magistrit, doktorit vi teaduspublikatsioon.

3. Andmekogu pidamise eesmrgid

Andmekogu pidamise eesmrgid:

1) koondada nii Tallinna linna ametiasutuste (edaspidi ametiasutused) tehtud vi tellitud kui ka kavandatavad uuringud ja Raestipendiumi saajate uurimistd htsesse andmekogusse;

2) saada uuringutest levaade ning silitada nende andmed korrastatud kujul;

3) parandada uuringute kttesaadavust ametiasutustele ja avalikkusele;

4) vltida topeltuuringute tegemist Tallinna omavalitsusksuses;

5) aidata kaasa Tallinna linna rahvusvahelisele koostle ja andmevahetusele ning krgkoolide ja teiste teadusasutuste ning kohalike omavalitsustega uuringute valdkonnas tehtavale koostle ja andmevahetusele.

4. Andmekogu nimetus

(1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna uuringute infossteem.

(2) Andmekogu lhinimi on tlnuurib.

2. peatkk
ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPS ANDMETELE

1. jagu
Andmekogu pidamine

5. Andmekogu pidamise viis

(1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna.

(2) Andmekogul on viis kasutajataset:

1) vastutava ttleja vaade − igus kasutada isikul, kes on mratud vastutava ttleja iguste teostajaks;

2) tehnilise ttleja vaade − igus kasutada asutusel vi isikul, kellega on Tallinna Linnakantselei slminud lepingu andmekogu tehniliseks lalpidamiseks;

3) volitatud ttleja vaade − igus kasutada isikul, kes on mratud volitatud ttleja iguste teostajaks;

4) ametnikuvaade − igus kasutada kigil ametiasutuste teenistujatel;

(3) avalik vaade − igus kasutada igahel.

6. Andmekogu andmete silitamine

Andmekogu andmeid silitatakse jrgmiselt:

1) andmekogus avalikustatud uuringute andmeid silitatakse alaliselt;

2) logifaile silitatakse alaliselt.

7. Andmekogu pidamise kulud

Andmekogu pidamise kulud katab vastutav ttleja.

8. Andmekogusse kantud andmete kaitse

(1) Andmekogu vastutav ja volitatud ttleja tagavad organisatsiooniliste, fsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmekogu andmete kideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

(2) Andmekogu turvaklass on K1T1S1, turbeaste on L (madal).

9. Vastutav ttleja

(1) Andmekogu vastutav ttleja on Tallinna Linnakantselei (edaspidi vastutav ttleja).

(2) Vastutav ttleja:

1) korraldab andmekogu td;

2) sisestab andmekogusse enda uuringute andmed, vastutab andmete igsuse ja neis sisalduvate isikuandmete kaitse eest, sh selle eest, et vastutava ttleja uuringute andmetes ei oleks juurdepsupiiranguga isikuandmeid;

3) sisestab andmekogusse volitatud ttlejate edastatud uuringute andmed;

4) teeb jrelevalvet volitatud ttleja kohustuste titmise ja andmekogusse sisestatud teabe igsuse le;

5) annab volitatud ttlejale juhiseid kesolevast mrusest tulenevate lesannete titmiseks;

6) teeb andmekogu kttesaadavaks nii Tallinna veebilehel kui ka linna sisevrgus (intranetis);

7) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;

8) tidab muid igusaktidest tulenevaid lesandeid.

(3) Andmekogu vastutava ttleja juht mrab vastutava ttleja igus(t)e teostaja(d), kellel on igus tita vastutava ttleja lesandeid.

10. Volitatud ttleja

(1) Andmekogu volitatud ttlejad on kik Tallinna linna ametiasutused (edaspidi volitatud ttleja), vlja arvatud Tallinna Linnakantselei.

(2) Volitatud ttleja:

1) sisestab andmekogusse enda uuringute andmed vi edastab need sisestamiseks vastutavale ttlejale;

2) vastutab enda uuringute andmete igsuse ning neis sisalduvate isikuandmete kaitse eest, sh selle eest, et volitatud ttleja uuringute andmetes ei oleks juurdepsupiiranguga isikuandmeid;

3) tidab vastutava ttleja korraldusi.

(3) Volitatud ttleja juht mrab volitatud ttleja iguste teostaja(d) ja teavitab sellest vastutavat ttlejat.

11. Tehniline ttleja

(1) Andmekogu tehniline ttleja (edaspidi tehniline ttleja) on asutus vi isik, kellega Tallinna Linnakantselei on slminud andmekogu tehnilise lalpidamise lepingu.

(2) Tehniline ttleja, vastavalt oma pdevusele:

1) teeb koosklastatult vastutava ttlejaga andmekogu pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustid;

2) osaleb arendustde lhtelesannete koostamisel ja korraldab andmekogu muudatuste testimist;

3) vtab andmete kideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanuetele vastavad organisatsioonilised, fsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid jrjepidevalt;

4) tagab andmekogu hooldamise ja majutamise;

5) tidab vastutava ttleja poolt andmete turvaliseks ttlemiseks ning andmekogu hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;

6) ksitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koosts vastutava ttlejaga kasutajatoe toimimise;

7) korraldab andmete nuetekohase silimise ja varukoopiate tegemise.

2. jagu
Andmekogu lesehitus ja kogutavad andmed

12. Andmekogu lesehitus

Andmekogu koosneb jrgmistest osadest:

1) uuringud - vimalik sisestada, muuta ja vaadata uuringute andmeid;

2) otsingud - nii eeldefineeritud otsingud uuringu tunnuste alusel kui ka tistekstiotsing;

3) CSV-vormingus vljavte uuringute andmetest;

4) seaded - vimalik lisada, muuta ja kustutada juurdepsupiiranguid, ametiasutusi, kasutajaid jms.

13. Andmekogu andmed

(1) Andmekogusse kogutakse andmed ametiasutuste uuringute ja Raestipendiumi saajate uurimistde kohta.

(2) Ametiasutuste uuringute kohta kantakse andmekogusse jrgmised andmed:

1) uuringu number (andmekogu genereerib selle automaatselt);

2) uuringu pealkiri;

3) uuringu tellija (uuringu teinud, tellinud vi kavandanud ametiasutuse nimetus, vlisprojekti raames tehtavate uuringute puhul projekti hoidja);

4) valdkond (etteantud valik);

5) kokkuvte (uuringu lhikirjeldus);

6) valmimisaeg (minimaalselt aastase ja maksimaalselt kuu tpsusega);

7) teostaja (uuringut tegeva juriidilise ja/vi fsilise isiku nimi);

8) vlisrahastuse olemasolu (kas uuringut on osaliselt vi tielikult rahastatud vljastpoolt linna eelarvet);

9) maksumus (summa eurodes ilma kibemaksuta);

10) uuringu aruande fail(id).

(3) Raestipendiumi saajate uurimistde kohta kantakse andmekogusse jrgmised andmed:

1) uurimist number (andmekogu genereerib selle automaatselt);

2) uurimist pealkiri;

3) Raestipendiumi saaja nimi;

4) krgkool (krgkool, mille magistri- vi doktorit vi teaduspublikatsiooni eest Raestipendiumi saaja stipendiumi sai);

5) juhendajad (uurimist juhendaja vi juhendajad);

6) valdkond (etteantud valik);

7) kokkuvte (uurimist lhikirjeldus);

8) valmimisaasta;

9) uurimist fail(id).

(4) Andmekogu ttleja kohta kantakse andmekogusse jrgmised andmed:

1) isikukood;

2) eesnimi:

3) perekonnanimi;

4) asutus;

5) aktiivne (millal ttleja viimati aktiivne oli);

6) viimane sisselogimine.

14. Andmekogu pidamist ja jrelevalvet abistavad andmed

Andmekogu pidamist ja jrelevalvet abistavad andmed on:

1) andmete ttleja ees- ja perekonnanimi;

2) andmete ttlemise kuupev ja kellaaeg.

3. jagu
Andmete kandmine andmekogusse

15. Vastutava ttleja kohustused andmete sisestamisel andmekogusse

(1) Vastutav ttleja sisestab andmekogusse enda kavandatavate uuringute andmed kmne tpeva jooksul alates uuringu tegemise otsustamisest ning valmis uuringute andmed kmne tpeva jooksul uuringu lplikust valmimisest.

(2) Vastutav ttleja sisestab andmekogusse volitatud ttlejate edastatud uuringute andmed kmne tpeva jooksul alates andmete saamisest.

(3) Vastutav ttleja sisestab andmekogusse Tallinna Linnavalitsuse ppe- ja teaduskoost komisjoni (edaspidi ppe- ja teaduskoost komisjon) edastatud Raestipendiumi saajate uurimistde andmed kmne tpeva jooksul alates andmete saamisest. Vastutavale ttlejale edastatavate andmete igsuse eest vastutab ppe- ja teaduskoost komisjon. Uurimist andmetes sisalduvate isikuandmete kasutamise igusprasuse eest vastutab Raestipendiumi saaja.

(4) Vastutav ttleja on kohustatud jlgima enda uuringute andmete igsust andmekogus ning vajaduse korral andmeid muutma.

16. Volitatud ttleja kohustused andmete sisestamisel andmekogusse

(1) Volitatud ttleja sisestab andmekogusse enda kavandatavate uuringute andmed kmne tpeva jooksul alates uuringu tegemise otsustamisest ning valmis uuringute andmed kmne tpeva jooksul uuringu lplikust valmimisest vi edastab need e-posti teel vastutavale ttlejale sisestamiseks.

(2) Volitatud ttleja on kohustatud jlgima uuringute andmete igsust andmekogus ning vajaduse korral andmeid muutma vi edastama andmed e-kirjaga vastutavale ttlejale muutmiseks.

4. jagu
Andmete iguslik thendus ja juurdeps andmetele

17. Andmekogusse kantud andmete iguslik thendus

Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne thendus.

18. Juurdeps andmekogu andmetele

(1) Juurdeps andmekogusse kantud andmetele sltub 5 likes 2 nimetatud kasutajatasemest:

1) vastutava ttleja vaate kasutaja neb, saab sisestada ja muuta kikide uuringute ja Raestipendiumi saajate uurimistde andmeid;

2) tehnilise ttleja vaate kasutaja neb kikide uuringute ja Raestipendiumi saajate uurimistde andmeid, aga ei saa neid sisestada ega muuta;

3) volitatud ttleja vaate kasutaja neb, saab sisestada ja muuta oma ametiasutuse uuringute andmeid ning neb teiste ametiasutuste valmis ja kavandatavate uuringute andmeid ja Raestipendiumi saajate uurimistde andmeid;

4) ametnikuvaate kasutaja neb ametiasutuste valmis ja kavandatavate uuringute andmeid ning Raestipendiumi saajate uurimistde andmeid;

5) avaliku vaate kasutaja neb ametiasutuste valmis uuringute andmeid ja Raestipendiumi saajate uurimistde andmeid.

(2) Kavandatava uuringu andmed on nhtavad ksnes vastutava ttleja, tehnilise ttleja, volitatud ttleja ja ametnikuvaates. Valmis uuringu andmed, v.a uuringu maksumuse ja vlisrahastuse olemasolu andmed, on nhtavad kikides vaadetes. Teave maksumuse ja vlisrahastuse kohta avaldatakse avalikkusele passiivselt, s.t teavet antakse teabenude alusel.

(3) Uuringutes ja Raestipendiumi saajate uurimistdes sisalduva teabe publitseerimise korral on selle kasutaja kohustatud viitama uuringu vi Raestipendiumi saajate uurimist pealkirjale, autorile ja uuringu tegemise ajale.

(4) Andmekogu kasutamine on kikidele kasutajatele tasuta.

19. Andmekogu kasutamise iguse lppemine ja ravtmine

(1) Vastutava ja volitatud ttleja iguste teostaja igused lpevad, kui isik ei ole enam Tallinna linna ametiasutuse teenistuja.

(2) Vastutav ttleja vib vastutava vi volitatud ttleja iguste teostajalt andmekogu kasutamise iguse ra vtta, kui:

1) isik on rikkunud andmete ttlemise nudeid;

2) isik on vimaldanud oma igusi andmekogu suhtes kasutada teisel isikul;

3) isik on andmeid kasutanud mittesihipraselt.

3. peatkk
ANDMEKOGU PIDAMISE LPETAMINE

20. Andmekogu pidamise lpetamine

(1) Andmekogu pidamise lpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

(2) Andmekogu pidamine lpetatakse koosklas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud igusaktidega.

(3) Andmekogu pidamise lpetamisel otsustab vastutav ttleja andmete teise andmekogusse vi Tallinna Linnaarhiivi leandmise vi hvitamise ning mrab andmete leandmise vi hvitamise thtaja.

(4) Vastutav ttleja vastutab andmete leandmise igusprasuse ja leantavate andmete terviklikkuse eest.

(5) Andmete leandmise vi hvitamise korral koostatakse asjakohane akt.

4. peatkk
RAKENDUSSTE

21. Mruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2010 mrus nr 69 „Tallinna uuringute infossteemi phimrus“ tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Klvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretr